Softver za obradu prirodnog jezika i pomoćni softver


Softver razvijen u okviru Grupe za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu

  • ACIDE - integrisano okruženje za razvoj paralelnih korpusa
  • Bibliša - pretraživanje poravnatih tekstova iz elektronskih časopisa
  • eEmocije - klasifikacija tekstova prema osećanjima
  • LeXimir - rukovanje leksičkim resursima i ekspanzija upita
  • NERanka - obeležavanje korisnikovih tekstova imenovanim etitetima
  • NERosetta - pretraživanje paralelnih tekstova obeleženih imenovanim entitetima
  • SWN - prelistavanje srpskog Wordneta-a
  • Vebranka - pretraživanje veba proširivanjem upita

Softver drugih autora koji koristi Grupa za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu

Softver za obradu prirodnog jezika

Pomoćni softver


Kontakt: jerteh.rs @ gmail com


[Glavna strana]